csa logo
สมาคม CSA Thailand Chapter ได้ร่วมมือกับ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมหลักสูตร Auditing Cloud Security for CSA STAR Certification
สมาคม CSA Thailand Chapter ได้ร่วมมือกับ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมหลักสูตร Auditing Cloud Security for CSA STAR Certification สมาคม CSA Thailand Chapter ได้ร่วมมือกับ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมหลักสูตร Auditing Cloud Security for CSA STAR Certification: In House Training ให้กับบุคคลกรสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยระบบ Cloud Computing...
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 3
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 3 สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 3 ขึ้น ณ Education Center บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559

 


 

Copyright 2012 by Cloud Security Alliance Thailand Chapter, all right reserved.   |  Login  |