csa logo
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 3
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 3 สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) ร่วมมือกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร Certification of Cloud Security Knowledge (CCSK) รุ่นที่ 3 ขึ้น ณ Education Center บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะผู้แทนจากสมาคม CSA Thailand Chapter และนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์  คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะผู้แทนจากสมาคม CSA Thailand Chapter และนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะผู้แทนจากสมาคม CSA Thailand Chapter และนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เพื่อพิจารณาประเด็น การพัฒนานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ยิ่...

 


 

Copyright 2012 by Cloud Security Alliance Thailand Chapter, all right reserved.   |  Login  |