csa logo

Course 1. Cloud Security Awareness

 

Course Individual Government CSA Member
Introduction to Cloud and Government Network Security Awareness Training Course 8,500 7,650 6,500
Note :
- ราคาไทยบาท
- ราคายังไม่รวม VAT 7%
- ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ากว่า 30 คน

ราคาจะถูกจัดให้มีส่วนลดสาหรับสมาชิก CSA และผู้ที่ทางานในภาครัฐ และหากมีการติดต่อมาเป็นกลุ่มก็จะมีการจัดทาส่วนลดให้ตามความเหมาะสม

ช่วงเวลาในการจัดหลักสูตร
หลักสูตร Introduction to Cloud and Government Network Security Awareness Training Course จะมีการจัดทุกเดือน และจะเริ่มจัดการอบรมในเดือนเมษายน 2557 เป็นเดือนแรก การจัดหลักสูตรอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง CSA Thailand และ BSI เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Cloud เพื่อนาไปพัฒนาการให้บริการและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการก่อตั้ง CSA Thailand
 


 

Copyright 2012 by Cloud Security Alliance Thailand Chapter, all right reserved.   |  Login  |