csa logo

Course 7. International Cloud Security Foundation
เนื่องจากสมาคม CSA Thailand Chapter ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และระดมสมองสร้างสรรค์โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของสมาคม

ในการนี้ทางสมาคม จึงร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรที่ให้ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ทำงานและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยมุ่งเน้นด้านการจัดการทางด้านความปลอดภัยและการจัดการระบบคลาวด์คอม- พิวติ้ง และการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาฝึกอบรม 4 วัน โดยมีการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ และการไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐที่ประเทศมาเลเซียในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
Course Title International Cloud Security Foundation
Category Cloud Computing
Course Length 4 Days
Level Intermediate
Delivery Language Thai and English
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เป็นที่ยอมรับกันว่าเทคโนโลยีคลาวด์ถือได้ว่าเป็นที่แพร่หลาย และมีการใช้งานกันมากยิ่งขึ้นทั้งในองค์กร หรือใช้งานส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามประเด็นความมั่นคปลอดภัยยังคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเสมอสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นใช้งานบริการคลาวด์ ว่าจะมั่นใจได้อย่างไรหากเก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์แล้วจะไม่ถูก Hack หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงกับการใช้บริการคลาวด์ เพื่อทำความเข้าใจและหามาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยอ้างอิงแนวทางของข้อกำหนด CSA Cloud Control Matrix (CCM) ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการใช้บริการคลาวด์มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่ง

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาไอที ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้บริการคลาวด์อย่างมั่นคงปลอดภัย ทั้งในองค์กร และส่วนบุคคล

โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้านภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

หัวข้อหลักสูตร - ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของบริการคลาวด์
- ภัยคุกคาม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการให้บริการคลาวด์
- แนวทางการสร้างความมั่นคงปลอดภัยเชิงลึกกับระบบคลาวด์ สำหรับผู้ใช้งาน
- แนวทางการสร้างความมั่นคงปลอดภัยเชิงลึกกับระบบคลาวด์ สำหรับผู้ให้บริการ
- กรณีศึกษาสำหรับการใช้งานบริการคลาวด์สาธารณะ
 ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร
- สามารถบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เป็นพื้นฐานจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน
- สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านไซเบอร์ จากสภาวะทางสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริง และได้ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานบนคลาวด์ เชิงปฏิบัติการ (Cloud Security Foundation)

 

 

Course Duration (days) Ordinary Government CSA Member
หลักสูตรการบริหารจัดการทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานบนคลาวด์เชิงปฏิบัติการ (International Cloud Security Foundation) 4 47,500 42,750 39,425
Note :
- ต้นทุนคำนวณจากการพักห้อง Twin Sharing หากต้องการพักห้องเดี่ยว จะเพิ่มอีก 5,500 บาท
- ราคาไทยบาท
- ราคายังไม่รวม VAT 7%
- ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ากว่า 22 คน

ราคาจะถูกจัดให้มีส่วนลดสาหรับสมาชิก CSA และผู้ที่ทางานในภาครัฐ และหากมีการติดต่อมาเป็นกลุ่มก็จะมีการจัดทาส่วนลดให้ตามความเหมาะสม

ช่วงเวลาในการจัดหลักสูตร
หลักสูตรการบริหารจัดการทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานบนคลาวด์เชิงปฏิบัติการ (Cloud Security Foundation) จะเริ่มจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2558 โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้ 1. วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. จัดอบรม ณ โรงแรมโหมดสาทร 2. วันที่ 23 – 25 กันยายน 2558 เวลา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศมาเลเซีย 

Copyright 2012 by Cloud Security Alliance Thailand Chapter, all right reserved.   |  Login  |